VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Autoškola Mochito s.r.o. 

Čl. I Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Autoškola Mochito s.r.o. , Kollárova 34, 917 01 Trnava, IČO: 45555311 (ďalej len „Poskytovateľ”) a účastníka kurzu (ďalej len „Účastník"), ktoré sa vzťahujú k zmluve o vodičskom kurze, zmluve o kondičnom výcviku žiadateľa o vodičské oprávnenie a zmluve o kondičnom výcviku držiteľa vodičského oprávnenia (ďalej len „zmluva”), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou. Súčasťou zmluvy sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi, čestné prehlásenie Účastníka  a cenník služieb (ďalej len „cenník“).

2. Účastník podpísaním zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Obsah týchto VOP bol Účastníkovi dostatočným spôsobom pred uzavretím zmluvy sprístupnený a mal možnosť sa s nimi riadne oboznámiť.

3. Tieto VOP v aktuálnom znení sú prístupné na stránkach www.autoskolamochito.sk a týmto je zabezpečená ich archivácia a reprodukcia Účastníkom.

4. Výučba vodičských kurzov sa riadi podľa

  - zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  - zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  - vykonávacími predpismi k vyššie uvedeným zákonom.

5. Organizácia a priebeh výučby sa zaznamenáva do Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD).

 

Čl. II Premet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytnutie výučby zvoleného vodičského kurzu, alebo výučby zručností v riadení vozidla) Poskytovateľom v jednotlivom študijnom programe (ďalej aj „kurz“). Študijné programy Poskytovateľa sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

   - Individuálny kurz: kurz pre jedného účastníka

   - Skupinový kurz: kurz pre viac účastníkov

   - Kondičné kurzy : kurz pre držiteľov vodičského oprávnenia a/alebo žiadateľov o vodičské oprávnenie.

2. Obsah kurzu  pozostáva z výučby teórie a/alebo z praktického výcviku v rozsahu stanovenom zákonom č. 93/2005 Z. z. a vykonávacími predpismi a/alebo dohodou zmluvných strán .

3. Všetky kurzy sa konajú v priestoroch sídla Poskytovateľa na adrese Kollárova 34, 917 01 Trnava, na určenom cvičisku alebo v cestnej premávke.

4. Účastník je o počte vyučovacích hodín a čase ich konania v danom kurze informovaný v akceptácii prihlášky Poskytovateľom .

5. Rozvrh a prípadné informácie o zmene rozvrhu zo strany Poskytovateľa budú zasielané na e-mailovú adresu Účastníka alebo prostredníctvom SMS na poskytnuté telefónne číslo Účastníka .

6. Predmetom plnenia zmluvy nie je dodávka študijných materiálov a pomôcok. V cene kurzu nie je zahrnutá cena poplatkov za skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlo  a kurzu prvej pomoci.

7. Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá elektronickej identifikácie JISCD. Na tento účel Poskytovateľ pred začatím výcviku dočasne poskytne Účastníkovi identifikačné zariadenie (token), ktoré je Účastník  povinný vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po ukončení kurzu. Ak Účastník poškodí, zničí alebo stratí identifikačné zariadenie (token), tak je povinný Poskytovateľovi nahradiť náklady na obstaranie nového identifikačného zariadenia (tokenu) vo výške 10 Eur.

8. Poskytovateľ môže podľa vlastného uváženia poskytnúť učebné pomôcky, učebnice alebo učebné materiály aj v elektronickej podobe.

9. Poskytovateľ využíva pri výuke vlastné prostriedky materiálnej základne v zmysle zákona.

10. Poskytovateľ môže nad predpísaný rámec vyučovania , podľa vlastnej vôle a na vlastné náklady, poskytnúť kondičné jazdy účastníkom kurzu.

11. Poskytovateľ môže za úhradu podľa cenníka, na požiadanie Účastníka, poskytnúť kondičné jazdy absolventom kurzu pri opakovanej skúške, nie je to však povinnosťou Poskytovateľa.

 

 

Čl. III Cena kurzu a platobné podmienky

1. Cenu zvoleného kurzu podľa cenníka potvrdenú v akceptácii prihlášky Poskytovateľom je Účastník povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa. Bezhotovostným uhradením ceny kurzu sa rozumie pripísanie celej ceny kurzu na účet Poskytovateľa.

2. Akékoľvek platby v hotovosti Poskytovateľ neprijíma.

3. Cena kurzu musí byť uhradená najneskôr do termínu začatia kurzu. alebo do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre (predfaktúre).

4. Účastník si môže zvoliť spôsob úhrady ceny kurzu aj na splátky. Splátky ceny kurzu sú splatné vo výške v lehotách podľa dohodnutého splátkového kalendára, ktorý je súčasťou zmluvy. Pokiaľ bude Účastník v omeškaní so splátkou ceny kurzu viac ako 15 dní po jej splatnosti stáva sa splatnou celá cena kurzu a zároveň Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť. V prípade omeškania úhrady ceny kurzu (splátky) je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať si úroky z omeškania vo výške podľa platných predpisov.

 

Čl. IV Práva a povinnosti Účastníka

1. Účastník je povinný uhradiť cenu kurzu a odobrať objednanú výučbu. Účastník nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny kurzu alebo jej časti v prípade, ak sa po uhradení ceny kurzu neodoberie výučbu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak, alebo sa strany nedohodnú inak.

2. Účastník má povinnosť pred začatím kurzu sa oboznámiť s postupmi JISCD podľa ktorých sa postupuje pri kurzoch na získanie vodičského oprávnenia. Postupy sú prístupné na webovej stránke JISCD.

3. Neodobranie výučby (vyučovacej hodiny) zo strany Účastníka:

- ak dôjde k zmeškaniu vyučovacej hodiny, , Účastník môže absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y do plánovaného dátumu ďalšieho vyučovania formou platenej náhradnej hodiny. Pokiaľ sa na náhradnej hodine z vlastného podnetu nezúčastní bude presunutý do nasledujúceho kurzu v stave s rovnakým počtom už odučených hodín, podľa postupov JISCD.

- ak Účastník  oznámi  zrušenie vyučovacej hodiny praktickej výuky (priamo inštruktorovi, s ktorým sa mala jazda vykonať) vopred minimálne 24 hod. a  v čase pred 16.00 hod. pracovného dňa,  ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, môže Účastník absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y formou plánovanej hodiny po dohode s Poskytovateľom. Pokiaľ sa na náhradnej hodine strany nedohodnú alebo náhradnú/é vyučovaciu/ie hodinu/y Účastník neodoberie, pokladá/jú sa neodobraná/é vyučovacia/e hodina/y za riadne poskytnuté zo strany Poskytovateľa.

4. Ak Účastník bez závažného dôvodu (uznaného obidvoma stranami) neodoberie objednanú výučbu, považuje sa táto výučba za poskytnutú s tým, že sa   táto však nezaznamená do JISCD Účastník nemá v tomto prípade neodobrania objednanej výučby nárok na vrátenie ceny kurzu alebo jej časti. Účastník  je povinný si neodobratú časť praktickej alebo teoretickej výuky objednať a doplatiť podľa cenníka.

5. Účastník môže prestúpiť v priebehu objednaného kurzu do iného kurzu Poskytovateľa. Podmienkou je postup v rámci pravidiel JISCD a voľná kapacita v kurze, do ktorého má Účastník záujem prestúpiť. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby.

6. Pri platbe ceny kurzu bezhotovostným prevodom je Účastník povinný použiť variabilní symbol v súlade s pokynmi Poskytovateľa. Ak nebude možné v dôsledku nepoužitia správneho variabilného symbolu identifikovať platbu, účastník je povinný úhradu preukázať.

7. Účastník sa zaväzuje dodržiavať požiarne a ostatné bezpečnostné pravidlá, pokyny a postupy, vzťahujúce sa na objekt a priestory Poskytovateľa, v ktorých budú prebiehať jednotlivé kurzy, a zaväzuje rešpektovať bezpečnostné pokyny Poskytovateľa.

8. Účastníci nesmú nosiť do priestorov sídla Poskytovateľa veci nesúvisiace s výučbou. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie týchto vecí.

9. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo odcudzenie osobných vecí Účastníka v priestoroch Poskytovateľa.

10. Účastník je povinný počas priebehu kurzu rešpektovať pokyny Poskytovateľa, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi Poskytovateľa a dobrými mravmi, v prípade praktickej výučby v cestnej premávke je tieto povinný realizovať ihneď.

11. Účastník je povinný dodržiavať základné hygienické štandardy a pravidlá slušného správania, najmä je povinný sa na vyučovaciu hodiny a výcvikovú jazdu dostaviť v slušnom a čistom oblečení, je povinný nenosiť v učebni a výcvikovom vozidle pokrývku hlavy, nepoužívať mobilný telefón alebo iné prenosné zariadenie, do učebne sa dostaviť aspoň 5 minút pred začiatkom vyučovania, na výcvikovú jazdu sa dostaviť včas a v zmysle platných predpisov dostatočne oddýchnutý a zdravý, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky pred a počas vyučovacej hodiny a/alebo praktického výcviku.

12. Ďalej je Účastník povinný:

   - neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa kurzu,

   - chrániť pred poškodením majetok Poskytovateľa a majetok, ktorý Poskytovateľ využíva na výučbu,

   - chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,

   - pravidelne sa zúčastňovať na výučbe a riadne sa vzdelávať,

   - konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výučbe,

   - ctiť si ľudskú dôstojnosť iných účastníkov kurzu a pracovníkov Poskytovateľa.

13. V prípade, ak Účastník v dôsledku zanedbania svojich povinností spôsobí Poskytovateľovi, jeho pracovníkom alebo tretím osobám škodu, ktorá nebude plne hradená z poistenia Poskytovateľa, je povinný túto škodu nahradiť Poskytovateľovi alebo priamo tretím subjektom.

14. Fajčenie je zakázané v priestoroch Poskytovateľa a vo výcvikových vozidlách.

 

Čl. V Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ má právo priebežne vyžadovať od Účastníka vyplnenie znalostného testu za účelom jeho priebežného hodnotenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nezapísať Účastníka do zoznamu na skúšku, pokiaľ odmietne vyplnenie znalostného testu alebo pokiaľ výsledok testu nezodpovedá minimálnej požadovanej úrovni zvoleného kurzu.

2. Poskytovateľ je oprávnený kurz pred jeho začatím zrušiť. V takom prípade vráti Účastníkovi plnú výšku uhradenej ceny kurzu.

3. Z vážnych dôvodov na strane Účastníka sa môžu strany dohodnúť na ukončení zmluvy. V takom prípade vráti Poskytovateľ Účastníkovi alikvotnú časť uhradenej ceny kurzu v závislosti na počtu vyučovacích hodín, ktoré sa neuskutočnili.

4. Jednotlivé kurzy nie sú viazané na konkrétnych lektorov a Poskytovateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Skutočnosť, že došlo v výmene lektora v kurze, nie je dôvodom k reklamácii zo strany Účastníka a neoprávňuje ho k vráteniu cenu kurzu.

5. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny alebo hodín v rámci kurzu z dôvodov na strane Poskytovateľa uvedené hodiny budú poskytnuté v náhradnom termíne.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Účastníkovi (napr. pri dopravnej nehode), ktoré nevznikli priamo zavinením Poskytovateľa a/alebo ktoré si spôsobil sám svojim zavinením.

 

Čl. VI Časová dispozícia výučby

1. Kurz sa koná v dňoch a časoch určených v rozvrhu zaslanom Účastníkovi emailom. Ak vyučovaciu hodinu nebude možné v niektorý deň zo závažných dôvodov zaistiť (napr. náhle ochorenie lektora), je Poskytovateľ oprávnený určiť náhradný spôsob zabezpečenia výučby o ktorom bude Účastníka včas informovať.

 

Čl. VIIPrázdniny a dni pracovného pokoja

1. Počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sa nekonajú žiadne kurzy.

2. V prípade výnimočného konania kurzu počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja bude Účastník informovaný písomne prostredníctvom SMS alebo e-mailom.

3. Školské prázdniny nie sú záväzné pre Poskytovateľa.

 

Čl. VIII Uzavretie a ukončenie zmluvy

1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je vyplnená prihláška do kurzu a akceptácia tejto prihlášky Poskytovateľom. Prihlášku do kurzu je možné vyplniť v tlačenej podobe alebo elektronicky na internetových stránkach www.autoskolamochito.sk.

2. Každý účastník je povinný vyplniť prihlášku do kurzu pravdivo. Účastníka mladšieho ako 18 rokov môže prihlásiť do kurzu výhradne len jeho zákonný zástupca.

3. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane Poskytovateľa a/alebo Účastníka je možné  zmluvu uzavrieť aj v inom pre obe zmluvné strany v zrozumiteľnom jazyku.

4. Uzavretá zmluva je Poskytovateľom archivovaná pre zabezpečenie úspešného plnenia tejto zmluvy. Informácie o technických krokoch vedúcich k podaniu prihlášky do kurzu sú jasné už so samotného procesu podania a Účastník ich má možnosť kedykoľvek pred samotným odoslaným prihlášky do kurzu skontrolovať a opraviť.

5. Účastník je povinný sa oboznámiť pred nástupom do kurzu  s obsahom zákonov uvedených v bode 5 čl. I týchto VOP, podľa ktorých sa riadi výuka vodičských kurzov a dodržiavať ich. (www.jiscd.sk)

6. Poskytovateľ prihlási na vlastné náklady Účastníka na vykonanie skúšky. Opakovanú skúšku si Účastník musí sám uhradiť (zaplatiť náklady Poskytovateľovi).

7. Zmluva je platná na dobu určitú, najviac na dobu 12 mesiacov od začiatku výučby. Zmluva zaniká:

   - uplynutím  doby,

   - vystavením osvedčenia o ukončení kurzu,

   - dohodou,

   - výpoveďou Účastníka,

   - odstúpením zo strany Poskytovateľa .

8. Účastník je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpoveď je účinná nasledujúci deň po dni, kedy bola Poskytovateľovi doručená výpoveď. Týmto nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu už vynaložených nákladov.

9. Ak k zániku zmluvy došlo výpoveďou zo strany Účastníka, tak Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Účastníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou vodičského kurzu a cenou vyučovacích hodín, ktoré Účastník do zániku zmluvy absolvoval (preplatok).

10. Poskytovateľ môže okamžite ukončiť zmluvu odstúpením, v prípadoch ak Účastník opakovane nedodržiava počas praktickej výučby ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z., povinnosti podľa týchto VOP a pokyny Poskytovateľa. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje s tým, že Účastník nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny kurzu.

 

Čl. IX Reklamačný poriadok, reklamácie,  sťažnosti, podnety a zodpovednosť za vady

1. Účastník odoslaním prihlášky do kurzu potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľa a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

2. Účastník je oprávnený podať reklamáciu:

   - na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ nevystavil faktúru za kurz súlade so zmluvou a cenníkom,

   - týkajúcu sa poskytnutej služby.  

3. Právo Užívateľa uplatniť reklamáciu musí Užívateľ uplatniť v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.

4. V reklamácii musí Užívateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasné opísanie predmetu reklamácie s časovým vymedzením, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V prípade reklamácie správnosti ceny kurzu musí užívateľ uviesť aj fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

5. Účastník môže svoje reklamácie, sťažnosti alebo podnety uplatniť nasledujúcim spôsobom:

   - osobne - Účastník kurzu v priestoroch Poskytovateľa v  čase vyučovacích hodín,

   - písomne na adrese sídla Poskytovateľa,

   - Prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: mochito@mochito.sk.

6. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie Účastníkovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie bude Poskytovateľ informovať Účastníka bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7. Dôvodom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že bol v kurze vymenený lektor. Dôvodom reklamácie nemôžu byť ani študijné materiály a pomôcky a/alebo dôvody mimo kontrolu Poskytovateľa

8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za skutočnosť, že Účastník nie je schopný po odobratí kurzu úspešne absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené Účastníkom z dôvodu jeho nedostatočných znalostí pravidiel cestnej premávky a/alebo zručností vedenia motorových vozidiel a tieto skutočnosti nie sú dôvodom na vrátenie ceny kurzu a/alebo akejkoľvek jej časti.

 

Čl. X Ochrana osobných údajov

1. Údaje Účastníka uvedené v prihláške na štúdium budú spracované Poskytovateľom v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. za účelom poskytnutia kurzu a prihlásenia na skúšku z odbornej spôsobilosti .

2. Podpisom prihlášky na štúdium Účastník udelil Poskytovateľovi súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracovaným jeho osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške do kurzu za účelom elektronického zasielania informačných materiálov Poskytovateľa a JISCD, a to na dobu 2 rokov od jej podpisu. častník udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 2 tohto článku VOP na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Účastníka. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Účastníka. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Účastníkom Poskytovateľovi.

 

Čl. XI Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Účastník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Účastník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou na nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Účastníka v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Účastníkom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Účastník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

3. Návrh musí obsahovať:

    - meno a priezvisko Účastníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

   - presné označenie Poskytovateľa,

   - úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

   - označenie, čoho sa Účastník domáha,

   - dátum, kedy sa Účastník obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,

   - vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

   - K návrhu Účastník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

4. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona:

   - ak Účastník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľom na žiadosť Účastníka o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Účastník odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal,

   - ak sa Účastník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom,

   - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €

   - ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Účastník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné

   - ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia

5. Na podanie návrhu môže Účastník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

 

Čl. XII Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP, cenník a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi sú k dispozícii v sídle Poskytovateľa a/alebo na internetových stránkach Poskytovateľa.

2. Vyplnením a podpisom prihlášky do kurzu Účastník alebo jeho zákonný zástupca potvrdzuje, že sa oboznámil so VOP, cenníkom, pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi, a že s nimi súhlasí. V prípade rozporu medzi VOP, cenníkom a akoukoľvek inou informáciou poskytnutou Poskytovateľom Účastníkovi, majú prednosť VOP a cenník, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak

3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP.

4. Pokiaľ tieto VOP nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Zmluvu medzi Poskytovateľom a Účastníkom je možné meniť len na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, alebo na základe potvrdenej emailovej komunikácie zmluvných strán.

6. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok je pre Účastníka a Poskytovateľa záväzné. 

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017